مطالب مرتبط با کلید واژه " بحران مالی "


بحران مالی چگونه می‌تواند موجب قدرت گرفتن پوپولیست‌ها شود؟

بحران مالی چگونه می‌تواند موجب قدرت گرفتن پوپولیست‌ها شود؟

موج پوپولیسم طی دهه اخیر سراسر جهان را فراگرفته و موجب تقویت راستگرایان افراطی شده و اداره امور کشورها را سخت تر کرده است. بحران های مالی معمولا منجر به چند قطبی سیاسی و پوپولیسم می شود ولی افزایش اخیر موج پوپولیسم در سراسر جهان بیشتر از سایر بحران ها به طول انجامیده و خسارات بیشتری را وارد کرده است.

ادامه مطلب