مطالب مرتبط با کلید واژه

بانکداری اسلامی


بانکداری اسلامی در دوراهی امکان و تئوری

بانکداری اسلامی در دوراهی امکان و تئوری

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این باورند که بانکداری اسلامی دوای درد اقتصاد کشور است اما تنها راه برای جمع آوری نقدینگی سرگردان که مانند ملخ تمام مرزعه های اقتصادی را نبود کرده ، افزایش سود بانکی است، این در حالی است که  افزایش سود بانکی در تضاد با این شیوه از بانکداری است، از این رو به نظر می رسد بانکداری اسلامی در دوراهی امکان و تئوری مانده است.

ادامه مطلب