مطالب مرتبط با کلید واژه " فقرزدایی "


تلاش رهبر چین برای فقرزدایی با ارتقای هوش اقتصادی مردم

تلاش رهبر چین برای فقرزدایی با ارتقای هوش اقتصادی مردم

چین پس از ۸ سال تلاش در نبرد سخت فقرزدایی به دستآوردهای بزرگی رسیده و حدود ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت خود را از فقر مطلق نجات داده و توانسته ۱۰ سال زودتر از زمان تعیین شده در برنامه فقرزدایی سازمان ملل، به این هدف برسد.

ادامه مطلب