مطالب مرتبط با کلید واژه

جهش مسکن


جهش مسکن در مسیر انحرافی

جهش مسکن در مسیر انحرافی

رکود شدید در فعالیت سرمایه گذاران ساختمانی با «برنامه تکلیفی» درمان نمی شود، بلکه علت آن به «نبود قدرت خرید در گروه اصلی تقاضا» مربوط است. شرط رونق عرضه، بازگشت خانه اولی ها به بازار است.

ادامه مطلب