مطالب مرتبط با کلید واژه " شبکه های اجتماعی "


دستم را رها نکن

دستم را رها نکن

مثل مرغ پرکنده این طرف و آن طرف می رود، سراغ کودکش را از این و آن می گیرد حرف امیدوارکننده ای نمی شنود، خسته و بی جان در گوشه ای می نشیند. زانوی غم بر بغل گرفته و با آهی سنگین می گرید و می گرید.

ادامه مطلب