مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتراض اجتماعی "


عبور از بحران های اجتماعی نیازمند آسیب شناسی

عبور از بحران های اجتماعی نیازمند آسیب شناسی

فرشاد مومنی گفت:در قرن بیستم ایران از نمونه‌های تاریخی بود که سه جنبش فراگیر را تجربه کرد. اول انقلاب مشروطیت بود، دوم نهضت ملی شدن نفت و سوم انقلاب اسلامی بود و مساله اساسی این است که هر سه این تلاش های توسعه خواهانه با این که هر سه در معرض بی سابقه ترین فشارهای داخلی و خارجی بودند

ادامه مطلب