مطالب مرتبط با کلید واژه

دور زدن مجلس


فرشاد مومنی: دور زن مجلس، مشارکت زدایی است

مومنی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت یکی از وجوه تاریخ عصر ما این است که هر زمان سیاست‌های اقتصادی را درست اجرا کردیم، فشار سلطه‌گرهای خارجی نیز کاهش یافته است و از در لطف وارد می شوند تا نتوانیم بنیه تولید کشور را ریشه‌دار کنیم.

ادامه مطلب