مطالب مرتبط با کلید واژه

توضیع شیر در مدارس


توزیع شیر در مدارس

توزیع شیر در مدارس

فهرست مدارس این استان‌ها در اختیار انجمن صنایع لبنی قرار گرفته است و در این طرح دانش آموزان هفته‌ای دو تا سه بار شیر رایگان دریافت خواهند کرد.  

ادامه مطلب