مطالب مرتبط با کلید واژه " سفارت آمریکا "


دانشجویان به دنبال اشغال سفارت آمریکا نبودند ماجرا یک دفعه تبدیل به گروگانگیری شد
کمال تبریزی از پشت پرده تسخیر سفارت آمریکا می گوید:

دانشجویان به دنبال اشغال سفارت آمریکا نبودند ماجرا یک دفعه تبدیل به گروگانگیری شد

کمال تبریزی در مورد گروگانگیری سفارت آمریکا می گوید: هیچ وجه گروگانگیری واقعی در کار نبود به طوریکه در داخل سفارت دانشجویان و گروگان ها با هم تخته نرد بازی می کردند.

ادامه مطلب