جامـــعه

برنامه پزشک خانواده با قدرت ادامه می یابد

برنامه پزشک خانواده با قدرت ادامه می یابد

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اجرای برنامه های وزارت بهداشت ارتباطی به اینکه کدام وزیر مشغول به کار است، ندارد و تکالیفی است که برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است؛ برنامه پزشک خانواده نیز از جمله این برنامه ها است که با قدرت ادامه می یابد.

ادامه مطلب