جامـــعه - آرشیو

آغاز محاکمه شبنم نعمت زاده

آغاز محاکمه شبنم نعمت زاده

نماینده دادستان با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت زاده گفت: نام برده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی می‌کند و می‌گوید هیچ تخلفی انجام نداده است.

ادامه مطلب