اقــتــصــادی - آرشیو

بانک مرکزی نباید عضوی از کابینه دولت باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

بانک مرکزی نباید عضوی از کابینه دولت باشد

خبرنگار روزنامه آنلاین وقایع‌اتفاقیه برای بررسی بیشتر ضرورت به استقلال رسیدن بانک مرکزی با دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌و‌گو نشسته‌ است که در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب