آخرین اخبار - آرشیو

چین رقیب قدر آمریکا در فضا

در طول جنگ سرد، چشم آمریکا به موشک ها و ماهواره های اتحادیه جماهیر شوروی دوخته شده بود، اما در سال های اخیر، این برنامه فضایی چین بوده است بیش از پیش آمریکا را نگران کرده است.

ادامه مطلب