اصلی - آرشیو

مزیت وجود اپوزیسیون در فضای پرالتهاب سیاسی عراق
در حالی که همه برای ورود به دولت تلاش می کنند

مزیت وجود اپوزیسیون در فضای پرالتهاب سیاسی عراق

در دموکراسی‎های پارلمانی گروه مخالف و منتقد دولت نقشی اساسی و حیاتی را بازی می‎کند که عدم وجود آن می‎تواند آسیب‎های فراوانی را به کلیت نظام سیاسی در این کشورها وارد کند؛ اما ایجاد یک اپوزیسیون قوی و پایبند به چارچوب‎های تعیین شده توسط قانون اساسی درون پارلمان همان گونه می‎تواند به اصلاح ضعف‎های درونی و تضمین فرایند انتقاد نسبت به قوای اجرایی منجر شود.

ادامه مطلب