درباره ما

صاحب امتیاز: مصطفی خانزادی
مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی
مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر
سردبیر: سرگه بارسقیان
معاون سردبیر: سیدحمید متقی
اعضای تحریریه:

سیاسی
: مهشید ستوده (دبیر)
سیدمحمدرضا متقی، سعید شمس، محمد جمالی
اقتصاد:
حسین گنجی(دبیر)
آویده علم جمیلی، رو ح الله رضایی مقدم
ادب و هنر:
حافظ روحانی (دبیر)
شهرزاد رویائی
دیدگاه: محمد معماریان (دبیر)
جامعه:شاهرخ زبردست (دبیر)
سیاوش پورعلی، سعیده علیپور
صفحه آخر: سیدحسین رسولی (دبیر)
ایران: نسرین نیکنام (دبیر)
ورزش: مژده لاریجانی
نمایه: حامد کاظمی (دبیر)
عکس:
رضا حسینی (دبیر)
مهدیه باقرزاده، مصطفی صفری
مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیان
دبیر اجرایی: پویان صفربیگلو
اعضای فنی:
مدیر فنی - هنری: امین مریخی
صفحه آرایی: حامد صادقی ، لیدا بانی، گلنوش مریخی ، علی توکلی
حروفچینی: سوسن خامنه
ویراستاری: مهتاب محمدی، ملیکا شیخان، ندا بخشایش طلب، پوریا عبدالهی، آرش جلالی